Charakteristika DSS Plavecké Podhradie

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
rozpočtová organizácia

 

Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.
 
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie je rozpočtová organizácia zriadená  Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja na základe zriaďovacej listiny z 27.10.2005 s účinnosťou od 1.11.2005 pre osoby s ťažkými duševnými poruchami. Obec Plavecké Podhradie  sa nachádza na úpätí Malých Karpát a je začlenená do okresu Malacky, vzdialeného  22 km a od Bratislavy je obec vzdialená 60 km.

Domov sociálnych služieb je nástupníckou organizáciou  DSS pre dospelých Veľký Biel  a poskytuje celoročnú starostlivosť dospelým občanom s  duševným postihnutím, kapacita zariadenia na 53 osôb bola naplnená 2.1.2006 a od 1.3.2008 bola kapacita zvýšená na 60 osôb.

Obyvatelia sú umiestnení  v troch blokoch, v dvojpodlažných budovách, do ktorých je zabezpečený bezbariérový prístup . Prístupnosť do druhého podlažia je zabezpečená výťahom  a sedačkovým výťahom. Izby sú jedno a dvojmiestne a jedna trojmiestna, ktoré sú vybavené moderným nábytkom a  sociálne zariadenie je prispôsobené aj imobilným klientom.

Zariadenie celoročne  poskytuje   sociálne služby  v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách  , vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Vytvára podmienky na   stravovanie, bývanie a zaopatrenie vrátane zdravotnej starostlivosti a ďalšia starostlivosť spočíva v  poradenstve, v záujmovej činnosti, v kultúrnej činnosti, v pracovnej terapii, v rekreačnej a rehabilitačnej činnosti.  V rámci záujmovej a kultúrnej činnosti sa  podporuje účasť  na spoločenskom živote, klientky sa aktívne zúčastňujú na rôznych podujatiach konaných v rámci BSK, alebo v rámci ostatných zariadení v rámci kraja a v zahraničí.

Strava je podávaná päť krát denne  v jedálni stravovacieho zariadenia, kde sa pripravujú všetky jedlá v rámci celodenného jedálenského lístka.

V zariadení pracuje 42 pracovníkov, ktorí sa celoročne starajú o klientov umiestnených v DSS Plavecké Podhradie a snažia sa monitorovať ich ciele, ktoré musia odpovedať ich súčasným schopnostiam a možnostiam z hľadiska ich zdravotného stavu.