Užitočné informácie

 • Vytlačiť

 

Prijatie do domova sociálnych služieb

Pri prijatí sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Postup prijímania klientov do DSS:

 1. Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prípadne s inými lekárskymi správami je potrebné zaslať na Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

 2. BSK vydá rozhodnutie a posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

 3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zaslať konkrétnemu zariadeniu spolu s prílohami uvedenými na formulári žiadosti. V prípade, že je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony je potrebné zaslať príslušné rozhodnutie súdu a listinu o ustanovení opatrovníka.

 4. Uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby s DSS.


Ak sú splnené podmienky na prijatie do zariadenia a DSS má voľné miesto, uzatvorí sa zmluva o poskytovaní sociálnej služby so žiadateľom. Ak nie je voľné miesto, DSS vydá po konzultácii s prijímateľom rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov. V prípade, že žiadateľ nesúhlasí so zaradením do poradovníka čakateľov a chce, aby jeho žiadosť bola riešená bezodkladne, DSS odstúpi jeho spisový materiál spolu s jeho písomnou žiadosťou o prednostné umiestnenie na BSK.Ukončenie pobytu v DSS

Na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 74, ods. 13 môže prijímateľ jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.


Podľa § 74, ods. 14 poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak:

 1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí:
      - dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť
      - dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady.

 2. prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,

 3. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,

 4. obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.Boj proti protispoločenskej činnosti

V rámci boja s protispoločenskou  činnosťou sú v DSS Plavecké Podhradie platné


Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Tieto zásady sú spoločné pre BSK ako i všetky organizácie v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti.


Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4-7 a § 12 ods. 3 je hlavný kontrolór BSK (v súčasnej dobe  Ing. Štefan Marušák,  sídliaci v budove Úradu BSK).

Podrobnosti o podávaní podnetov a oznámení sú v Zásadách... čl. 4 ods. 2 a násl. vrátane adries a spôsobu doručovania, postupov, práv a povinností zúčastnených strán.
Výročná správa 2011

Výročná správa 2012

Výročná správa 2013

Výročná správa 2014

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016

Výročná správa 2017

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - 1177,26 €/na klienta za mesiac